WakuWaku Japan

WakuWaku Japan

button

WAKUWAKU JAPAN သည္ ဂ်ပန္နိုင္ငံအစီအစဥ္မ်ား ကို သင့္ထံ ယူေဆာင္လာေပးေသာ အပန္းေျဖ တင္ဆက္ထုတ္လြင့္ ျပသေပးေသာ CHANNEL ျဖစ္ပါသည္။

သင္သည္ အစီအစဥ္အားလုံးကို သင္၏ ဘာသာစကားျဖင့္ေပ်ာ္ရြွင္အပန္းေျဖနိုင္ပါတယ္။ ဒီ တင္ဆက္မူတြင္ အလြမ္းဇာတ္လမ္းမ်ား၊ ရုပ္ရွင္ဖလင္မ်ား၊ ဂီတ၊ ရုပ္ျကြအထူးလွုပ္ရွားကာတြန္း၊ အားကစားမ်ား၊ ယဥ္ေက်းမူ၊

လူႀကီးမင္းအေနျဖင့္ တီဗြီအစီအစဥ္မ်ား အားလံုးကို လူႀကီးမင္း၏ မိခင္ဘာသာ စကားျဖင့္ ႀကည့္႐ႈခံစား ႏိုင္ပါသည္။

WAA

WAA

KUU

KUU

WAA

KUU

aJapan Karada Dance Contest!aJapan Karada Dance Contest!